Ajankohtaista

Asiakkaiden kokemuksia Kelan toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishankkeen terapiakerroista: Asiakkaille merkityksellistä on heidän asioihin paneutunut, ammattitaitoinen ja läsnäoleva ammattilainen

16.6.2021
Kesäkuun alussa julkaisimme Helsingin toimipisteemme toimintaterapeutin ja hankevastaavamme Heidi Lindströmin ja toimintaterapeuttiopiskelijamme Henrikan koostaman tekstin tunnelmista Kelan toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishankkeesta työntekijän näkökulmasta. On erittäin tärkeää saada myös asiakkaiden ääni kuuluviin. Tähän tekstiin Heidi ja Henrika ovat koonneet jokaiselta toiminnallisten häiriöiden kuntoutukseen osallistuneelta asiakkaaltamme (11 yksilökuntoutujaa ja 6 ryhmäkuntoutujaa) nimettömänä kerätyn palautteen tuloksia. Palautteissa korostuu erityisesti kohtaamisen ja nähdyksi sekä kuulluksi tulemisen merkitys sekä ammattilaisilta saadut keinot omaan kuntoutumiseen.

“Mielenkiintoinen kuntoutusjakso, en osaa sanoa mitään mikä olisi voinut olla paremmin kuin että koko kuntoutusjakso olisi voinut olla pidempi.”


“Tämä yllätti positiivisesti ihan kaikin tavoin, jokaisen kannattaa ehdottomasti kokeilla!”


“Olen saanut teiltä paljon työkaluja elämään ja aion niitä työstää edelleen.”

Moni asiakas kertoi, ettei ollut kokenut vastaavaa tukea aiemmin elämänhistoriansa aikana. Kuntoutus koettiin mielenkiintoisena ja vaikuttavana. Tämän taustalla näyttäytyivät terapiakertojen teemat, käytetyt menetelmät sekä konseptina toimintaterapian ja psykoterapian onnistunut yhdistäminen. Osalle asiakkaista terapiassa käytetyt menetelmät olivat vanhan kertaamista. Suurin osa asiakkaista nosti esiin toiveensa siitä, että terapia olisi kestänyt vielä paljon pidemmän aikaa, jotta saatu hyöty olisi vielä voimistunut. Rajallisesta ajasta huolimatta asiakkaat kertoivat saaneensa terapiasta työkaluja ja hallintakeinoja omaan arkeensa.“Selkeitä keinoja ja malleja arjen hallinnan parantamiseksi. Tukea vastuunottoon omasta vireystilasta ja arjesta.”

“Mielenkiintoinen ja opettava kokemus, sain paljon eväitä tulevaisuuteen.”

Ryhmämuotoisessa terapiassa edettiin suuntaa-antavasti ennalta kaavaillun sisältösuunnitelman mukaan, samalla antaen asiakkaille mahdollisuuksia viedä yhteistä keskustelua toivomaansa suuntaan. Ryhmäläiset kokivat palautteiden mukaan saaneensa vaikuttaa ryhmässä käytyihin teemoihin ja tulleensa huomioiduiksi yksilöinä. Kun ryhmäkoot olivat maltilliset, jakamiselle jäi aikaa ja tilaa. Ryhmän terapeuttisina tekijöinä nousivat erityisesti sosiaalinen tuki ja yhteisöllisyyden kokemus.“Näkee ja kuulee ettei ole yksin näiden vaivojen kanssa.”

Ryhmämuotoisen terapian konseptiin kuului, että myös asiakkaan läheiselle tarjottiin kahta tapaamista, toista toimintaterapeutin ja toista psykoterapeutin kanssa. Läheinen sai osallistua myös asiakkaan terapian alku- ja loppupalavereihin. Yksilöterapiassa lähiverkostotapaamisia hyödynnettiin mahdollisuuksien mukaan. Asiakkailta saadusta palautteesta kävi ilmi, että erityisesti ryhmäterapiassa mukana olleet asiakkaat pitivät verkostoyhteistyön määrää riittävänä. Yksilöterapiassa mukana olleista asiakkaista osa olisi toivonut läheisten mukaan ottamista vielä useammin. Terapiajaksoista saadun kokemuksen perusteella asiakkaan lähipiirin osallistuminen mahdollisti antoisia keskusteluita ja parhaimmillaan edisti perheiden ja parisuhteiden arkea ja vuorovaikutusta.

Valtaosa asiakkaista pääsi terapiajaksoa varten asettamiinsa tavoitteisiin, koki saaneensa arkeensa työkaluja ja toiveikkuuden tunnetta tulevaisuudesta. Monet pohtivat sitä, mihin heidän kuntoutuspolkunsa seuraavaksi johtaa. Kuntoutuksen jatkosuunnitelmien toistaiseksi avoimena olevat kysymykset herättivät epävarmuutta.

Toi.minnassa kuntoutusta saaneiden yhteisenä toiveena oli, että toiminnallisista häiriöistä kärsivien asiakkaiden kuntoutuspolut selkiytyisivät tämän kehittämishankkeen myötä niin asiakkaille kuin ammattilaisillekin sekä moniammatillisen yhteistyön voimin onnistuttaisiin luomaan asiakkaiden hyvinvointia tukevat hyvät käytänteet suomalaiseen kuntoutusjärjestelmään. Kaikki kerätty kokemus ja saatu palaute on rakentamassa parempaa tulevaisuutta - lämmin kiitos toi.minnan hankeasiakkaille tärkeiden palautteiden antamisesta!

Olethan yhteydessä, mikäli haluat vaihtaa ajatuksia toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksesta tai saada tukea kuntoutumiseesi, heidi.lindstrom@toiminna.com, puh. 050 3266 790. Heidillä on tarjolla heti vapaita toimintaterapia-aikoja.

Lisätietoja Kelan toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishankkeesta:


https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspa...